Zaštita osobnih podataka

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Novi Marof  je voditelj obrade osobnih podataka ispitanika te ih obrađuje u skladu s primjenjivim propisima, uključujući Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, br. 42/2018.).

Ispitanik je svaka fizička osoba (pojedinac) čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.


Ostvarivanje prava 

Zahtjev mora biti uredno popunjen i potpisan.

U slučaju zaprimanja zahtjeva koji nije uredno popunjen ili koji ispitanik nije potpisao, pozvat ćemo vas da uočeni nedostatak u zahtjevu otklonite.

Svoj zahtjev možete uputiti  :

  • na adresu 

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Novi Marof

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Kralja Tomislava 16

42 220 Novi Marof