Zdravstvene aktivnosti

Zdravstvene aktivnosti su prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010) definirane kao zdravstveni odgoj, prosvjećivanje i informiranje svojih članova i drugih građana , a posebno djece i mladih. Potiču i osposobljavaju za zdravstvenu samozaštitu i suzaštitu, kao i pružanje pomoći građanima, sudjeluju u promociji zdravog načina života te prevenciji bolesti ovisnosti, rehabilitaciji i resocijalizaciji ovisnika.

Razvojem suvremenog društva uspjelo se produljiti životni vijek čovjeka , no masovne kronične nezarazne bolesti predstavljaju glavninu zdravstvenih problema te su i dalje vodeći uzrok pobola i smrtnosti.

Suvremene javnozdravstvene akcije sve su više usmjerene zdravlju, a manje bolesti te razvoju osobnih vještina i društvenih mehanizama koji će kroz odgoj svakog pojedinca osigurati dobro zdravlje. Sve se veći značaj pridaje čimbenicima koji određuju zdravlje pa se sve više govori o rizičnim čimbenicima i negativnim utjecajima na zdravlje, a manje o bolesti.

Prema Europskoj strategiji prevencije i kontrole kroničnih nezaraznih bolesti četiri su glavna bihevioralna rizika za zdravlje ljudi: nepravilna prehrana, neredovita tjelesna aktivnost, prekomjerna konzumacija alkohola i pušenje, a tri su biomedicinska rizika: prekomjerna tjelesna masa (i debljina), povišeni krvni tlak i dislipidemija za razvoj pet vodećih kroničnih nezaraznih bolesti koje su glavni uzrok pobola i smrtnosti u Republici Hrvatskoj:

   Bolesti srca i krvnih žila (kardiovaskularne bolesti)

   Zloćudne novotvorine (maligne bolesti – rak)

   Dijabetes (tip 2)

   Kronična opstruktivna plućna bolest

   Mentalni poremećaji